American Challenge – Week 15

  20 CINC 24
Rk EntryPTS W L17 MEM 29MG
1 John Leake (AMER) 3.8 1 0 1 MEM 7
2 Scott Neuroth (3) 3.8 1 0 1 MEM 7
3 Connie (AMER) 3.8 1 0 1 MEM 7
4 Sonya Neuroth (AMER) 3.8 1 0 1 MEM 7
5 Pat Leake (AMER) 3.8 1 0 1 MEM 7
6 huskerfb America 3.8 1 0 1 MEM 7
7 James Anderson (3) 3.7 1 0 1 MEM 8
8 Bryan Gibson (AMER) 3.7 1 0 1 MEM 8
9 Jahiegel (AMER) 3.7 1 0 1 MEM 8
10 PJSR (AMER) 3.7 1 0 1 MEM 2
11 Dan Herrington (AMRCH) 3.5 1 0 1 MEM 10
12 HouseofPain44 (AMER) 3.5 1 0 1 MEM 10
13 John Moon (AMER) 3.5 1 0 1 MEM 10
14 phonies (3) 3.5 1 0 1 MEM 10
15 farmermom (AMER) 3.5 1 0 1 MEM 10
16 PDavis34 (AMER) 3.3 1 0 1 MEM 12
17 Keith Martin (AMER) 3.2 1 0 1 MEM 13
18 Brian Pritchard (3) 2.8 1 0 1 MEM 17

Leave a Reply